Polityka prywatności

 CERTYFIKAT„SAFE E-COMMERCE  ”

 BEZPIECZEŃSTWA I ZGODNOŚCI Z PRAWEM
https://eprawohub.pl/

 

 POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO
GOCLO

I.
Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady prywatności w Sklepie internetowym www.goclo.pl.   (dalej jako „Sklep Internetowy”). Administratorem danych osobowych w Sklepie Internetowym jest GOCLO  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luboniu (62-030), ul. Graniczna 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  w Poznaniu-Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000695440, NIP: 7831764531, REGON: 368280520, zwany dalej Administratorem. Kontakt : biuro@goclo.pl

 

 II.
Dane osobowe

 1. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie, przez Klientów Sklepu Internetowego. Jednakże podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zamówienia produktów w sklepie. Sklep będzie zbierał następujące dane klientów : nazwisko, imię, adres zamieszkania lub siedziby firmy(adres dostawy), adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
 2. Ponadto Administrator może zapisać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa.
 3. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), aktualnej ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zakupów w naszym sklepie internetowym. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 5. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
 7. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Sklepu Internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 8. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). (m.in. zgodność z prawem, rozliczalność, rzetelność. )
 9. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klientów podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi, a w szczególności realizację dostawy zamówienia, realizację płatności, badanie poziomu satysfakcji Klienta w Sklepie Internetowym.
 10. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

 

III.
Twoje prawa w ochronie danych osobowych
 

 1. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Klienta swoich danych osobowych, mają oni prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo usunięcia, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 2. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

IV.
Polityka cookies sklepu internetowego

 1. Podczas przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego są używane pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Klienta w związku korzystaniem ze Sklepu Internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Sklepu Internetowego.
 2. Stosowane przez Administratora pliki „cookies” są bezpieczne dla urządzeń Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować Sklep Internetowy indywidualnie każdemu Klientowi. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 3. Administrator stosuje dwa rodzaje plików „cookies”:
 4. Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Klienta Sklepu Internetowego i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia Klienta Sklepu Internetowego. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta Sklepu Internetowego.
 5. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Klienta Sklepu Internetowego i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Klienta Sklepu Internetowego. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta Sklepu Internetowego.
 6. Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Sklepu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu.
 7. Pliki „cookies” mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta ze Sklepu Internetowego. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.
 8. W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć reklamową Google Klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików „cookies” przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 9. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki „cookies” do urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 10. Klient może w każdej chwili usunąć pliki „cookies” korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa:

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu Internetowego


 OBOWIĄZEK INFORMACJNY

Niniejszy komunikat został sporządzony, w celu wykazania, że Twoje dane osobowe są przetwarzane, ale również zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych, w tym w szczególności są one przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami

Jakie dane przetwarzamy?
• Chodzi o dane osobowe, czyli informacje na podstawie których jesteśmy w stanie Cię
zidentyfikować, są one zbierane w ramach prowadzenia przez nas działalności
handlowej, przykładowo jest to imię oraz nazwisko, numer telefonu czy adres poczty
internetowej.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych ?
• Administratorami Twoich danych Spółka goclo sp. z o.o. z siedzibą
w Luboniu (dane do kontaktu: adres e-mail biuro@goclo.pl ) oraz inne podmioty z grupy
kapitałowej, w której skład wchodzą ( brak) oraz wszelkie podmioty z nią powiązane i od
niej zależne, zarówno osobowo, jak i kapitałowo, bezpośrednio lub za pośrednictwem
innych podmiotów, których aktualna lista dostępna jest tutaj, oraz nasi Zaufani
partnerzy.
• W sprawie związanej z Twoimi danymi proszę o kontakt- dane do kontaktu adres e-mail biuro@goclo.pl 

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych?
Przetwarzamy te dane:
• W celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług,
• W celach statystycznych,
• W celu oferowania produktów handlowych,
• W celu marketingu bezpośredniego, informowania o promocjach i najnowszych ofertach,
• W celu postępowania rekrutacyjnego,
• Twoje dane będą również przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się
poprzez ocenę czynników dotyczących profilowanej osoby, w tym płci, wielu, lokalizacji,
zainteresowań, osobistych preferencji, możliwości finansowych. Konsekwencją takiego
przetwarzania będzie dostosowanie oferty marketingowej, odrzucenie wniosku
kredytowy, zindywidualizowany kontakt z klientem.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
• Twoje dane będziemy przetwarzać tak długo, jak się na to zgadzasz. Maksymalny
niezbędny okres przetwarzania Twoich danych to 10 lat, a w celach rekrutacyjnych 1 rok.
W przypadku wycofania zgody, dane zostaną przez nas usunięte niezwłocznie, nie
później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. To maksymalny czas, który
jest nam potrzebny operacyjnie na usunięcie Państwa danych z naszych zasobów.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?
• Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej
z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania
Twoich danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich
świadczenie. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych oraz
promocyjnych oraz w celach analitycznych będzie odbywać się na podstawie Twojej
dobrowolnej zgody.

Komu możemy przekazać dane?
• Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom
przetwarzającym je na nasze zlecenie zgodnie z zawartą umową handlową,
np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług, pracownikom
Administratora oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie
obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania (tylko w przypadku wystąpienia z
żądaniem z podaniem stosownej podstawy prawnej. Jednocześnie zaznaczyć należy, iż
Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich tzn. poza terytorium Unii
Europejskiej.

Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?
• Masz prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do Twoich
danych, ich sprostowania czyli aktualizacji, usunięcia lub ograniczenie ich przetwarzania,
jak i prawo do przenoszenia danych. Możesz także cofnąć zgodę na przetwarzanie
Twoich danych w każdym czasie poprzez złożenie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania
twoich danych przez Administratora.
• Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej
GIODO) gdy uznasz, iż przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r.
• Jednocześnie zaznaczyć należy, iż w każdym momencie możesz wycofać swoją zgodę na
przetwarzanie danych osobowych, jeśli chcesz to zrobić teraz kliknij TUTAJ

 

„Wniosek o usunięcie danych osobowych ze zbioru”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych zawartych w formularzu przez Fundację Gran Holding z siedzibą w Luboniu
(ul. Graniczna 3, 62-030 Luboń) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do usunięcia Pani/Pana danych z naszych baz danych. Przetwarzanie powyższych danych ma jedynie na celu usuniecie ich z naszego systemu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych zawartych w formularzu przez Fundację Gran Holding z siedzibą w Luboniu
(ul. Graniczna 3, 62-030 Luboń) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do przesłania Pani/Panu potwierdzenia usunięcia Pani danych z naszego systemu. Przetwarzanie powyższych danych ma jedynie na celu usuniecie ich z naszego systemu oraz przesłanie potwierdzenia usunięcia na wskazany w powyższym formularzu adres e-mail.